Všeobecné podmínky k pobytu

Vážení hosté, věříme, že právě u nás si vyberete rekreační objekt svých snů pro klidnou a pohodovou dovolenou. Je však také ve Vašem zájmu, dozvědět se, na co máte nárok, co od nás, jakožto pronajímatele objektu můžete očekávat a požadovat a co naopak očekáváme my od Vás. Proto prosím věnujte následujícím "Podmínkám pobytu" pozornost.

Článek 1 - úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem fyzickou nebo právnickou osobou a vlastníkem objektu, dále jen pronajímatelem, v souladu s platnými právními předpisy ČR a jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Článek 2 – podmínky pronájmu

Předmětem pronájmu je přízemí rodinného domu s 1 ložnicí v podkroví v domě čp.36, v Maršově u Heřmanče, v okrese Jindřichův Hradec, za účelem ubytování hostů k rekreaci. Ubytování je určeno pro 12 - 14 osob a děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.

Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje budoucím hostům vybavení apartmánu tak, jak je popsáno v popisu objektu. Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat služby jen v doprovodu osob starších 18-ti let. Smluvní vztah vzniká na základě klientem řádně vyplněné a odeslané objednávky a zaplacením stanovené zálohy ve výši 50 % ceny za ubytování převodem na účet majitele. Zaškrtnutím příslušné kolonky v objednávce klient stvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

Při nástupu k pobytu je nutné, aby doplatek za ubytování byl uhrazen na účet majitele objektu nejpozději týden před nástupem k pobytu. V případě, že doplatek nebude v den nástupu k pobytu připsán na účet majitele objektu, jsou klienti povinni uhradit tento doplatek v hotovosti při nástupu k pobytu. Nebude-li doplatek uhrazen, nebude klientům ubytování umožněno a vstupují v platnost stornovací poplatky. Dále je nutné, aby hosté měli u sebe občanské průkazy, aby majitel mohl zapsat do knihy hostů všechny předepsané náležitosti týkající se klienta a jeho rodinných příslušníků, popř. dalších osob, které s ním k pobytu nastoupí. Poté předá majitel klientovi apartmán v uklizeném stavu, seznámí klienta s obsluhou zařízení a vybere od klienta v den nástupu vratnou kauci a rekreační poplatek. (dále viz.ceník). Současně majitel vystaví na všechny vybrané platby potvrzení a předá klientovi klíče od objektu, zahrady a od kolárny. Při ukončení pobytu majitel vyúčtuje spotřebu elektřiny a zkontroluje stav celého objektu tj. vybavení apartmánu dle inventáře, bazén a jeho zakrytí a ostatní vybavení na zahradě. Neshledá-li majitel žádných závad způsobených klientem nebo jeho spolubydlícími na objektu a jeho vybavení, převezme od klienta klíče, vrátí klientovi kauci v plné výši a klient uhradí cenu za spotřebovanou elektřinu. Pokud majitel zjistí při závěrečné kontrole jakékoliv závady způsobené klientem na objektu nebo jeho zařízení a vybavení, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající škodě, kterou klient nebo jeho spolubydlící způsobili na zařízení a vybavení objektu. V případě, že škoda způsobená na objektu přesáhne v součtu výši vratné kauce, je majitel objektu oprávněn vymáhat na klientovi další doplatek a klient je povinen jej neprodleně zaplatit. Ceny za ubytování a služby, den nástupu a ukončení pobytu, ve kterém období je hlavní a vedlejší sezona apod. je stanoveno v "Ceníku služeb".

Článek 3 - objednávka a úhrada pobytu

Pobyt lze objednat nejlépe objednávkovým formulářem, emailem, případně telefonicky. Na webových stránkách je uveden aktuální stav obsazenosti apartmánu.V případě, že je apartmán volný, klient označí požadovaný termín a po vyplnění všech potřebných údajů odešle objednávku majiteli. Označením vybraného termínu a odesláním objednávky si klient rezervuje na dobu 5 pracovních dnů vybraný termín. V kalendáři se tento termín označí zeleně tj. symbolem pro dočasnou rezervaci. Klient se tak může o dočasné rezervaci ihned přesvědčit. Vyplněním a odesláním objednávky klient souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.

V den přijetí objednávky, nejpozději v následující den, pošle majitel klientovi potvrzení o přijetí objednávky a o dočasné rezervaci objednaného termínu a vyzve klienta k zaplacení zálohy ve výši 50% ceny za pobyt a současně oznámí klientovi číslo variabilního symbolu a číslo účtu včetně kódu banky, na který má zákazník do 5 pracovních dnů zálohu uhradit. Zálohu lze uhradit buď převodním příkazem, poštovní poukázkou- typu A (obdrží klient na každé poště) nebo složením částky v hotovosti u jakékoliv České spořitelny na účet pronajímatele. Doba 5 pracovních dnů je doba, po kterou bude pobyt ve vybraném termínu dočasně rezervován. Pokud nebude záloha v tomto termínu zaplacena, bude objednávka považována ze strany klienta za zrušenou a bude stornována. Proto je nutné termín úhrady zálohy dodržet.

Po připsání zálohy na účet pronajímatele, bude pobyt v požadovaném termínu pro klienta rezervován trvale (zabarví se červeně), čímž se objednávka stává závaznou jak pro klienta, tak i pro pronajímatele a obě strany se zavazují dodržovat tyto všeobecné podmínky. O trvalé rezervaci bude klient informován zprávou zaslanou na jeho emailovou adresu spolu s poukazem k pobytu. S tímto poukazem se klient v den nástupu k pobytu prokáže pronajímateli. V poukazu bude uvedeno jméno a příjmení klienta, termín pobytu, počet osob a celková cena za pobyt v souladu s těmito podmínkami, výše zaplacené zálohy a zbývající částka k doplacení.

Článek 4 - cena pobytu a služeb

Cenu nájmu za pobyt si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. Ceny se řídi podle platného ceníku, který najdete v sekci ,,Ceník služeb“.

Článek 5- Stornovací podmínky

Zrušení pobytu ze strany klienta musí být majiteli doručeno emailem nebo poštou a pronajímatel má právo si účtovat storno poplatek v této výši při zrušení pobytu: 31 a více dnů před nástupem 0,- Kč 30 – 15 dnů před nástupem 50% ze zaplacené zálohy 14 a méně dnů před nástupem 100% ze zaplacené zálohy

Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací! Při stornování pobytu ze strany klienta bude vrácena klientovi do 5 pracovních dnů zbylá část zálohy, popřípadě celá záloha v závislosti na výši stornovacího poplatku viz. stornovací poplatky.

Při zrušení pobytu ze strany majitele (v případě havarijní poruchy objektu a jiné vážné závadě atd.) budou do 5 pracovních dnů klientovi vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 50% sleva na eventuální příští pobyt.

Článek 6 - Povinnosti klienta a jeho spolubydlících

 1. řídit se těmito Smluvními podmínkami majitele

 2. obeznámit se s obsluhou zařízení v objektu

 3. vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení a vybavení

 4. dodržovat zásady bezpečnosti(nezasahovat do elektroinstalace, dodržovat bezpečnou manipulaci s otevřeným ohněm, zabezpečit bazén před dětmi jeho zakrytím a uzamčením vstupu do bazénu a při koupání dětí v bazénu zajistit dozor dospělou osobou, apod.)

 5. klient plně zodpovídá za škody, které způsobil sám nebo kdokoliv z jeho spolubydlících osob

 6. zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě ve vlastním zájmu vyrozumí majitele objektu

 7. vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům nebo rušily noční klid

 8. klienti jsou plně zodpovědní za zdraví a bezpečnost všech účastníků pobytu a za své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta.

 9. klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu !!!

 10. po dobu pobytu je klient povinen udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad shromažďovat na k tomu určená místa tj. sklo a plasty do kontejnerů umístěných v obci a ostatní odpad do popelnice umístěné u hlavního vchodu do objektu.

 11. po ukončení pobytu je klient povinen apartmán řádně uklidit

 12. uvnitř celého objektu je ZAKÁZÁNO kouřit

 13. nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!

Článek 7 -Povinnosti majitele

 1. umožnit klientovi obývat celý apartmán, umožnit přístup do kolárny, která je určená k úschově kol a v zimním období k úschově lyží

 2. umožnit klientovi využívat zahradu, která patří k objektu a to po dobu jeho ubytování

 3. seznámit klienta s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím

 4. předat klientovi při nástupu apartmán v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie a tepla.

 5. dodržet vybavenost objektu minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji uvádí ve své nabídce, přičemž lepší vybavenost nebo rozšíření vybavenosti není považováno za porušení těchto podmínek

 6. poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob

 7. řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu

 8. být po dobu ubytování klientům dostupný alespoň po telefonu a nápomocný při řešení nenadálých situací. Pokud vznikne situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.